IMG_1867

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten in deze besluitvorming.

Onze MR bespreekt zaken zoals:

 • nieuwe ontwikkelingen.
 • het vakantierooster; en
 • ICT;
 • de financiën en begroting;
 • de veiligheid/arbo;
 • de kwaliteitszorg;
 • het schoolplan;

De MR vergadert zes keer per jaar en vergaderingen zijn openbaar. Als je het van belang vindt dat een bepaald onderwerp door de MR wordt besproken, meld dit dan gerust bij een van de MR-leden (of de directie). Het mailadres van de MR; mrzonnewijzer@fluenta.nl

De MR-leden voor 2023- 2024 zijn:

 • Nienke van der Plas, voorzitter
 • John de Pagter, secretaris
 • Rachel Rookhuijzen
 • Lianne Put (team)
 • Yvette van Bladel (team)
 • Jan Douwe Stigter (team)
MR Zonnewijzer

Klankbordgroep

Naast de MR hebben we een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit ouders die twee keer per jaar samenkomen om vrijwillig mee te denken over actuele onderwerpen. Denk aan thema’s zoals Leren zichtbaar maken en het kindportfolio. De ouders denken mee in zaken die er binnen de school aan de orde zijn en geven tips en feedback. Het team neemt deze mee in hun keuzes.

GMR Fluenta

Stichting Fluenta heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), samengesteld vanuit een ouder- en een personele afvaardiging per gemeente waar Fluenta haar scholen heeft. De GMR heeft op grond van de wet Medezeggenschap Onderwijs zowel een adviserende als een instemmende taak. De werkzaamheden liggen op het gebied van het beleid van de stichting. Te denken valt aan personeelsbeleid, formatiebeleid etc. Zie voor meer informatie: